Történetünk

A tanszék megalapítása

Tanszékünk elődje a Széchenyi István Főiskola Közgazdasági Fakultásán, 1991. őszén alakult meg Szervezés és Vezetés Tanszék néven. Tantárgyaink kódjának "sv" előtagja még ma is a Tanszék egykori nevére utal.

Az alapítás dr. Szente Béla nevéhez fűződik, aki 10 évig vezette a tanszéket. Oktatóink a Főiskola Építési, Közlekedési és Társadalomtudományi Intézetéből érkeztek hozzánk. Az újonnan alakult tanszék profilját a gazdászképzés igényei határozták meg. A korábban más fakultásokon tanított szervezési, vezetési, üzemgazdasági, vállalatgazdasági tantárgyakat az új környezetben általánosabbá kellett tenni, illetve át kellett alakítani a közgazdaságtani oktatás számára alkalmas tartalommal.

Képzési profiljaink

A gazdasági vonatkozású ismeretek közül - teljesen új feladatként - a tanszék profiljába kerülek a Marketing és a Vállalatgazdaságtan tárgyak. A vezetés-szervezés tárgykörén belül az egyik főtantárgyunk általános menedzsment ismereteket nyújtott a hallgatóknak, ezeket az ismereteket pedig további, funkcionális menedzsment tantárgyak egészítették ki - így pl. a Humánmenedzsment, Termelésmenedzsment, Projektmenedzsment. A későbbiekben, a stratégiai szemlélet terjedésével új tantárgyként alakítottuk ki, és oktattuk a Stratégiai menedzsmentet, nagyrészt nemzetközi szakirodalom alapján, melyet kiegészítettünk esettanulmányok órai feldolgozásával.

A hozott tantárgyak átalakítása és az újak kidolgozása néhány év alatt megtörtént, így már a kezdeti időben széles tantárgyi választékot kínáltunk hallgatóinknak. A gazdászképzés mellett a mérnökképzésben is folyamatosan teszteltük és továbbfejlesztettük tantárgyaink tartalmát és színvonalát. A tanszék oktatói rövid időn belül a tantárgyak többségéhez a főiskolai jegyzeteket is készítettek.

Névcsere a profilbővülés jegyében

A menedzsment területek erősödése indokolttá tette a Tanszék nevének módosítását Menedzsment Tanszékre. A profil kiszélesedése nyomán a tanszék által gondozott Vállalkozói szakirány a Vállalkozási menedzsment szakirány nevet vette fel.

A Tanszék minden időben kiterjedt oktatási és kutatási tevékenységet folytatott, amely a főiskolai szakok gyarapodásával és a hallgatók számának növekedésével egyre több feladatot adott az oktatóknak.

Tanszékünk több évig gondozta a Nemzetközi kapcsolatok szakot, folyamatosan készültek és frissültek a tematikák, tananyagok. Az új tantárgyak között megjelent az Információs erőforrás menedzsment, a Minőségmenedzsment, a Kockázati menedzsment és a Számvitelszervezés, a klasszikus tartalommal oktatott Szervezési ismeretek és Vállalatgazdaságtan, valamint az erős elméleti orientációjú Kommunikációs ismeretek mellett új kínálatként vittük be az oktatásba a Vezetői gazdaságtan, az Üzleti vezetés és a Kommunikációs gyakorlatok című tantárgyakat. Az informatika üzleti súlyának növekedésével kidolgoztuk Információs erőforrás-menedzsment tantárgyunkat.

A tanszék pályázati tevékenységét ebben az időszakban már gyakran koronázta siker, és komoly eredményeket hozott a tanszéki kutatómunka, amelynek nyomán jelentős publikációk születtek.

Nyitás a nemzetközi képzés felé

A nemzetközi érdeklődés a hazai idegennyelvi oktatás erősödése és az Erasmus csereprogramok jóvoltából arra késztette a tanszéket, hogy idegen nyelven is meghirdessen tantárgyakat. Ennek keretében elsőként az angol nyelvű Management Information Systems jelent meg a tanszék palettáján Dr. Élő Gábor gondozásában, aki rövidesen PhD fokozatot szerzett.

A tanszék vezetését 2000-ben Dr. CSc. Varsányi Judit vette át. A vezetése alatti négy esztendőben további tantárgyakkal bővült a tanszék kínálata. Választható tárgyaink köre a felfrissített tartalmú Marketing speciálkollégium című tantárggyal bővült, kidolgoztuk az Értékelemzés és a Tudásmenedzsment tantárgyak tematikáját és prezentációs anyagát. Egy frissebb kiadású szerzőtársi tankönyvre alapozva került be a tantárgyak közé a Termékstratégia, ezen kívül a meglévő angol nyelvű tárgyunk mellé további három angol nyelvű tantárgyat (Management Tools & Practice, Applied Strategy, Brand Management) is meghirdettünk az egyetemi kiegészítő képzés hallgatóinak.

Egyetemmé válás, kapcsolatépítés

Aktívan részt vettünk a főiskola egyetemmé válásának folyamatában. Részt vettünk az egyetemi akkreditációs kérelem összeállításában, majd kidolgoztuk a Nemzetközi kommunikáció szak indításának akkreditációs anyagát. Tantervfejlesztési és más bizottsági munkáink mellett folyamatosan fejlesztettük saját tantárgyainkat.

Tanszékünk egyik fő tantárgyát, a Marketinget gyakorlati foglalkozásokkal bővítettük. Az egyetemünkre érkezett Erasmus cserediákoknak egy-egy szemeszterben a tanszék több tantárgyát is oktattuk angol nyelven. Több témavezetőnk irányításával élénk pályázati, kutatási és publikációs tevékenységet folytattunk. Hazai és nemzetközi kapcsolatainkat tovább erősítettük. A tanszék oktatói számos előadást tartottak hazai és külföldi tudományos és üzleti konferenciákon.

A marketingoktatás és kutatás súlyának növekedése

A Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karának dékánja a tanszék vezetésével 2004. januárjától Dr. habil. CSc Józsa Lászlót bízta meg. Ezzel párhuzamosan kérelmeztük a tanszék nevének megváltoztatását Marketing és Menedzsment Tanszékre, tekintettel a marketing ismeretek növekvő üzleti jelentőségére. Az új név a marketing orientáció erősödése mellett azt is jelzi, hogy a tanszék az üzleti ismeretek bővítését, a kar Business School- jellegének erősítését tűzte zászlajára. A Kar Tanácsa elfogadta a Marketing szakirány indításának tantervét az egyetemi és a kiegészítő képzésekben. 2005-ben elfogadást nyert a Kereskedelmi és Marketing BSc Szak, amellyel tovább erősödött a tanszék szakmai súlya és szerepe. 2007-ben fogadta el a Marketing mester-, 2009-ben a Vezetés és szervezés mesterképzés programját a Magyar Akkreditációs Bizottság.

A szakmai építkezés évei

A 2010-es években mind a marketing, mind pedig a menedzsment tárgyak palettája dinamikusan bővült. A tananyagok folyamatosan korszerűsödtek, teret nyertek az e- learning típusú kurzusok. Meghonosodtak a nemzetközi oktatásban jól bevált módszerek: a video alapú oktatás, az esetfeldolgozás, a számítógéppel támogatott gazdasági elemzések oktatása (SPSS, Excel, MS Project). Ezzel együtt a legnagyobb hallgatói létszámú kurzusok esetében a tananyagok jelentősen megújultak, nemzetköziesedtek, és egyre gyakorlatorientáltabbakká váltak. Ennek a folyamatnak részese volt a Vállalatgazdaságtan, a Menedzsment és Stratégiai menedzsment tárgyak mellett számos más tárgy is. A 2010-es évektől a tanszék a kar gazdasági képzéseben meghatározó szerepet játszott, és a tanszékhez tartozó tárgyak mind a felsőoktatási szakképzésben, mind a hagyományos BSc és MA/MSc képzésekben a szakismeretek gerincét adják. A tanszék oktatói bekapcsolódtak az idő közben elindult Executive MBA képzésbe, illetve a doktori programok állandó résztvevőivé váltak. A tanszék irányítását 2014-ben Dr. Ercsey Ida vette át, aki hat éven át vezette a tanszéket. Ez alatt az időszak alatt a tantárgyi programok tovább modernizálódtak, a tanszékhez számos új munkatárs csatlakozott. A tanszék felkészült a nemzetközi hallgatók fogadására, és megsokasodtak az angol nyelvű kurzusok. A Józsa László professzor vezetése alatt elindult angol nyelvű Marketing mester szak hallgatói létszáma jelentősen felfutott, és a szak a képzési kínálat állandó részévé vált. Hasonló létszámbővülés jellemezte a magyar nyelvű Kereskedelem és marketing alapszakot, illetve a tanszék által gondozott Vezetés és szervezés szakot. A tanszéken oktató kollégák aktívan bekapcsolódtak a nemzetközi tudományos életbe, és a szakmai konferenciák alkalmával körbeutazták a világot, miközben értékes szakmai tapasztalatokra és kapcsolatokra tettek szert. Jól látható módon elkezdett beérni a korábban megkezdett kutatói munka, és egyre több publikáció jelent meg a tanszék munkatársainak tollából mind hazai, mind nemzetközi szinten.
A tanszék irányítását 2020-ban Dr. Kurucz Attila, megbízott tanszékvezető vette át.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fotók a tanszék életéből