Történetünk

A tanszék megalapítása

Tanszékünk elődje a Széchenyi István Főiskola Közgazdasági Fakultásán, 1991. őszén alakult meg Szervezés és Vezetés Tanszék néven. Tantárgyaink kódjának "sv" előtagja még ma is a Tanszék egykori nevére utal.

Az alapítás dr. Szente Béla nevéhez fűződik, aki 10 évig vezette a tanszéket. Oktatóink a Főiskola Építési, Közlekedési és Társadalomtudományi Intézetéből érkeztek hozzánk. Az újonnan alakult tanszék profilját a gazdászképzés igényei határozták meg. A korábban más fakultásokon tanított szervezési, vezetési, üzemgazdasági, vállalatgazdasági tantárgyakat az új környezetben általánosabbá kellett tenni, illetve át kellett alakítani a közgazdaságtani oktatás számára alkalmas tartalommal.

Képzési profiljaink

A gazdasági vonatkozású ismeretek közül - teljesen új feladatként - a tanszék profiljába kerülek a Marketing és a Vállalatgazdaságtan tárgyak. A vezetés-szervezés tárgykörén belül az egyik főtantárgyunk általános menedzsment ismereteket nyújtott a hallgatóknak, ezeket az ismereteket pedig további, funkcionális menedzsment tantárgyak egészítették ki - így pl. a Humánmenedzsment, Termelésmenedzsment, Projektmenedzsment. A későbbiekben, a stratégiai szemlélet terjedésével új tantárgyként alakítottuk ki, és oktattuk a Stratégiai menedzsmentet, nagyrészt nemzetközi szakirodalom alapján, melyet kiegészítettünk esettanulmányok órai feldolgozásával.

A hozott tantárgyak átalakítása és az újak kidolgozása néhány év alatt megtörtént, így már a kezdeti időben széles tantárgyi választékot kínáltunk hallgatóinknak. A gazdászképzés mellett a mérnökképzésben is folyamatosan teszteltük és továbbfejlesztettük tantárgyaink tartalmát és színvonalát. A tanszék oktatói rövid időn belül a tantárgyak többségéhez a főiskolai jegyzeteket is készítettek.

Névcsere a profilbővülés jegyében

A menedzsment területek erősödése indokolttá tette a Tanszék nevének módosítását Menedzsment Tanszékre. A profil kiszélesedése nyomán a tanszék által gondozott Vállalkozói szakirány a Vállalkozási menedzsment szakirány nevet vette fel.

A Tanszék minden időben kiterjedt oktatási és kutatási tevékenységet folytatott, amely a főiskolai szakok gyarapodásával és a hallgatók számának növekedésével egyre több feladatot adott az oktatóknak.

Tanszékünk több évig gondozta a Nemzetközi kapcsolatok szakot, folyamatosan készültek és frissültek a tematikák, tananyagok. Az új tantárgyak között megjelent az Információs erőforrás menedzsment, a Minőségmenedzsment, a Kockázati menedzsment és a Számvitelszervezés, a klasszikus tartalommal oktatott Szervezési ismeretek és Vállalatgazdaságtan, valamint az erős elméleti orientációjú Kommunikációs ismeretek mellett új kínálatként vittük be az oktatásba a Vezetői gazdaságtan, az Üzleti vezetés és a Kommunikációs gyakorlatok című tantárgyakat. Az informatika üzleti súlyának növekedésével kidolgoztuk Információs erőforrás-menedzsment tantárgyunkat.

A tanszék pályázati tevékenységét ebben az időszakban már gyakran koronázta siker, és komoly eredményeket hozott a tanszéki kutatómunka, amelynek nyomán jelentős publikációk születtek.

Nyitás a nemzetközi képzés felé

A nemzetközi érdeklődés a hazai idegennyelvi oktatás erősödése és az Erasmus csereprogramok jóvoltából arra késztette a tanszéket, hogy idegen nyelven is meghirdessen tantárgyakat. Ennek keretében elsőként az angol nyelvű Management Information Systems jelent meg a tanszék palettáján Dr. Élő Gábor gondozásában, aki rövidesen PhD fokozatot szerzett.

A tanszék vezetését 2000-ben Dr. CSc. Varsányi Judit vette át. A vezetése alatti négy esztendőben további tantárgyakkal bővült a tanszék kínálata. Választható tárgyaink köre a felfrissített tartalmú Marketing speciálkollégium című tantárggyal bővült, kidolgoztuk az Értékelemzés és a Tudásmenedzsment tantárgyak tematikáját és prezentációs anyagát. Egy frissebb kiadású szerzőtársi tankönyvre alapozva került be a tantárgyak közé a Termékstratégia, ezen kívül a meglévő angol nyelvű tárgyunk mellé további három angol nyelvű tantárgyat (Management Tools & Practice, Applied Strategy, Brand Management) is meghirdettünk az egyetemi kiegészítő képzés hallgatóinak.

Egyetemmé válás, kapcsolatépítés

Aktívan részt vettünk a főiskola egyetemmé válásának folyamatában. Részt vettünk az egyetemi akkreditációs kérelem összeállításában, majd kidolgoztuk a Nemzetközi kommunikáció szak indításának akkreditációs anyagát. Tantervfejlesztési és más bizottsági munkáink mellett folyamatosan fejlesztettük saját tantárgyainkat.

Tanszékünk egyik fő tantárgyát, a Marketinget gyakorlati foglalkozásokkal bővítettük. Az egyetemünkre érkezett Erasmus cserediákoknak egy-egy szemeszterben a tanszék több tantárgyát is oktattuk angol nyelven. Több témavezetőnk irányításával élénk pályázati, kutatási és publikációs tevékenységet folytattunk. Hazai és nemzetközi kapcsolatainkat tovább erősítettük. A tanszék oktatói számos előadást tartottak hazai és külföldi tudományos és üzleti konferenciákon.

A marketingoktatás és kutatás súlyának növekedése

A Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karának dékánja a tanszék vezetésével 2004. januárjától Dr. habil. CSc Józsa Lászlót bízta meg. Ezzel párhuzamosan kérelmeztük a tanszék nevének megváltoztatását Marketing és Menedzsment Tanszékre, tekintettel a marketing ismeretek növekvő üzleti jelentőségére. Az új név a marketing orientáció erősödése mellett azt is jelzi, hogy a tanszék az üzleti ismeretek bővítését, a kar Business School- jellegének erősítését tűzte zászlajára. A Kar Tanácsa elfogadta a Marketing szakirány indításának tantervét az egyetemi és a kiegészítő képzésekben. 2005-ben elfogadást nyert a Kereskedelmi és Marketing BSc Szak, amellyel tovább erősödött a tanszék szakmai súlya és szerepe. 2007-ben fogadta el a Marketing mester-, 2009-ben a Vezetés és szervezés mesterképzés programját a Magyar Akkreditációs Bizottság.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fogadó órák a 2018/19 tavaszi félév szorgalmi időszakában:

Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn:
Kedd: 12.15- 13.00 MC 105
Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka:
Hétfő: 8.00- 9.00 ÚT-225
Dr. Élő Gábor:
Kedd: 14.00- 15.00 MC 110
Dr. Ercsey Ida:
Szerda: 14.00- 15.30 MC 103
Gajzágó Gergő:
Hétfő: 10.00-11.00 MC 109
Dr. Hofer Mária:
Péntek: 14.00- 16.00 MC 114
Dr. Huszka Péter:
Hétfő: 9.30-10.15 MC 106
Dr. Józsa László:
Hétfő: 14.15- 15.15 MC 104
Dr. Karácsony Péter:
Hétfő: 13.00- 14.00 MC 108
Dr. Keller Veronika:
Csütörtök: 9.00- 10.00 MC 107
Dr. Kurucz Attila:
Hétfő: 10.00-11.00 MC 105
Dr. Lőre Vendel:
Csütörtök: 10.20- 11.20 MC 106
Némethné Farkas Kata:
Órák előtt és után a teremben Ig.ép.105
Dr. Papp Ilona:
Kedd: 13.00-14.00 MC 220
Dr. Platz Petra:
Kedd: 10.15- 11.00 MC 118
Potháczky Rácz Irma:
Kedd 16.00- 17.00 MC 109
Dr. Süle Edit:
Szerda: 10.15- 11.15 MC 108
Dr. Szegedi Zoltán:
Szerda: 10.00-11.00 MC 104
Dr. Tamándl László:
Órák előtt és után a teremben MC 110
Dr. Ködmön István:
Órák előtt és után a teremben MC 1 terem
Dr. Kecskés Petra:
Hétfő: 10.00-11.00 AK1-254

Munkatársaink monográfiái

Ercsey I. (2014): A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

Süle E. (2014): Logisztika az idő fogságában

Józsa L. (2014): Marketingstratégia: A tervezés gyakorlata és elmélete

Lőre V. (2014): A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában

Fotók a tanszék életéből